நீங்கள் இதுவரை அதிகம் கேட்ட பாடல் எது?

சுப்ரமணி, சென்னை

எத்தனை முறை என்று கணக்கே பார்க்க முடியாது.  தினமுமே ஏழெட்டு முறை. அதை 365-ஆல் பெருக்கி, வரும் தொகையைப் பனிரண்டால் பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும்.  2005-இல் வெளியான ஆல்பம்.  சிறு வயதிலிருந்து கேட்டுக் கொண்டிருக்கும் பாடல்களை விட இந்தப் பாடலைத்தான் அதிக முறை கேட்டிருப்பேன்.  இந்தப் பாடலில் தெரியும் passion, madness-ஐ என் எழுத்தில் கொண்டு வந்து விட்டால் அது போதும்.

இதே ஆல்பத்தில் வரும் நிம்ஃபட்டமீன் பாடலையும் ஆயிரக் கணக்கான தடவை கேட்டிருப்பேன்.  இது guilded cunt-ஐ விட மென்மையான பாடல்.  இதே பாடலின் பியானோ வடிவத்தையும் கீழே கொடுத்திருக்கிறேன்.  நிம்ஃபட்டமீனை ஆயிரக் கணக்கான பேர் பியானோவில் முயற்சி செய்திருந்தாலும் நான் கொடுத்திருக்கும் நபர் தான் ஆகச் சிறப்பாக வாசித்திருக்கிறார்.

Cradle of Filth-ஐ கேட்டுக் கொண்டிருப்பதற்கே நீண்ட நாள் வாழ வேண்டும் என்று ஆசையாக இருக்கிறது.

***

Gilded Cunt

Your misery is worn as a veil
To hide bewitchment of the ugliest kind
In place of eve a bitter parody hails
Daggers from the swagger
Of a sodomite’s concubine
Bine (Bine)

Gilded cunt
Oh, you gilded cunt

Your thin pretence overstretched and sickly
Feigns love and light a long time laid in the grave
My preference leans to killing you quickly
Scissored in the gizzard
That a heart no more maintains

But I am tied
To the labyrinth and the beast
The one-way track of eyes
Black and grey like panzers

Loose your shell
Shoot the mouth
The gates of hell
Have often dropped their jaws about
Satan’s agents were perversion to bear
Side to side with their diversions
You use to guide my fingers there

Dirty little gold digger
Dirty little gold digger
Dirty little gold digger
Dirty little gold digger
Dirty little gold digger
Dirty little gold digger

Cunt (Cunt)
Gilded cunt
Oh, you gilded cunt
Cunt
Cunt

Nothing is above you save a boreal light
That halo paid for by a consummated ring of ice
And below you, will I see you tonight
Glower from your tower
Built of ivory and spite?

For I am torn
Between the sheets that keep me borne
And the teeth of a storm
They reap then rape my stanzas

Click your heels
Three times six
The stars are fixed
May I climb and get you one?
The palace at Versailles never held your tongue
Nor did heaven ever weather
The crosses that you came upon

Dirty little soul frigger
Dirty little soul frigger
Dirty little soul frigger
Dirty little soul frigger
Dirty little soul frigger
Dirty little soul frigger

Cunt (Cunt)
Gilded cunt
Oh, you gilded cunt
Cunt
Cunt

Written by Adrian Paul Erlandsson, Daniel Lloyd Davey, David John Pybus, Martin F. Powell, Paul James Allender • Copyright © Universal Music Publishing Group

***

Nymphetamine

Lyrics

Lead to the river
Midsummer, I waved
A ?V? of black swans
On with hope to the grave
All through Red September
With skies fire-paved
I begged you appear
Like a thorn for the holy ones

Cold was my soul
Untold was the pain
I faced when you left me
A rose in the rain
So I swore to the razor
That never, enchained
Would your dark nails of faith
Be pushed through my veins again

Bared on your tomb
I am a prayer for your loneliness
And would you ever soon
Come above unto me?
For once upon a time
From the binds of your lowliness
I could always find
The right slot for your sacred key

Six feet deep is the incision
In my heart, that barless prison
Discolours all with tunnel vision
Sunsetter
Nymphetamine
Sick and weak from my condition
This lust, a vampyric addiction
To her alone in full submission
None better
Nymphetamine

Nymphetamine, nymphetamine
Nymphetamine girl
Nymphetamine, nymphetamine
My nymphetamine girl

Wracked with your charm
I am circled like prey
Back in the forest
Where whispers persuade
More sugar trails
More white lady laid
Than pillars of salt
(Keeping Sodom at night at bay)

Fold to my arms
Hold their mesmeric sway
And dance to the moon
As we did in those golden days

Christening stars
I remember the way
We were needle and spoon
Mislaid in the burning hay

Bared on your tomb
I am a prayer for your loneliness
And would you ever soon
Come above unto me?
For once upon a time
From the binds of your lowliness
I could always find
The right slot for your sacred key

Six feet deep is the incision
In my heart, that barless prison
Discolours all with tunnel vision
Sunsetter
Nymphetamine
Sick and weak from my condition
This lust, a vampyric addiction
To her alone in full submission
None better
Nymphetamine

Sunsetter
Nymphetamine
None better
Nymphetamine

Nymphetamine, nymphetamine
Nymphetamine girl
Nymphetamine, nymphetamine
My nymphetamine girl

Written by Adrian Paul Erlandsson, Daniel Lloyd Davey, David John Pybus, Martin F. Powell, Paul James Allender • Copyright © Universal Music Publishing Group

***

Nymphetamine on piano

Advertisements